Tisztelt Szülők!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. §-ának 2015. szeptember 1-jétől hatályos módosítása értelmében változik a bölcsődében és az óvodában a kedvezményes étkeztetésre való jogosultság az alábbiak szerint.

A gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 100%-át normatív kedvezményként kell biztosítani (a továbbiakban ingyenes étkezés), ha a gyermek:

  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
  • tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
  • olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek

(az ingyenes étkezés megállapításához közös háztartásban élőként kell figyelembe venni:

a 18. éven aluli; a 25. évesnél fiatalabb, köznevelési intézményben nappali rendszerű oktatásban    részt vevő;

vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanuló;

és életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermeket, kivéve a nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermeket, valamint a nevelőszülőnél elhelyezett nevelésbe vett gyermeket és utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttet);

  • nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság,
  • olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói-, egészségbiztosítási- és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át.

Az ingyenes étkezés jogosultsági feltételeinek fennállását a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Kormányrendeletben foglaltak szerint szükséges nyilatkozni.